Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Podstawowym aktem prawnym obowiązującym w zakresie ochrony danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO.

Administratorem danych osobowych jest Renata Suszwedyk, e-mail: biuro@przystanekzycie.pl

Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Renata Suszwedyk na stronie www.przystanekzycie.pl . Przeglądanie treści na stronie www.przystanekzycie.pl ,zapoznanie i skorzystanie z oferty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu polityki prywatności.

Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.

Do danych osobowych gromadzonych przez Administratora Danych należą:

imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, adres zamieszkania, adres dostawy, Pesel i inne dane niezbędne do właściwego zrealizowania zamówienia.(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO)

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych jest konieczne dla zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (np. założenia Konta oraz korzystania z jego określonych funkcjonalności) lub sprzedaży. Niepodanie określonych danych może skutkować odmową zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną lub niemożnością jej prawidłowego wykonania. (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”

Renata Suszwedyk może przekazywać dane osobowe następującym podmiotom trzecim:

– podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe, kurierskie i transportowe. Podmioty wymienione powyżej będą zobowiązane przez Administratora Danych na podstawie umów powierzenia do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w szczególności technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z wytycznymi określonymi przez Administratora Danych i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

– Organom nadzorującym, organom władzy w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Do takich organów należą w szczególności: sądy, organy podatkowe, zakład ubezpieczeń społecznych.

Renata Suszwedyk zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić dane osobowe. Dane osobowe przechowywać będą przez Renata Suszwedyk lub podmioty przetwarzające, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu przedawnienia roszczeń Państwa lub Administratora Danych.

Klient biorący udział w usłudze proponowanej przez Renata Suszwedyk jako oferty: szkolenia, warsztaty, oświadcza, że:

pkt.1. na podstawie art.81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r o Prawie autorskim i prawach pokrewnych w zw. z art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny, niniejszym wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez RENATA SUSZWEDYK z siedzibą 80-420 Gdańsk Al.Gen.J.Hallera 96/2, do celów marketingowych, tj. umieszczanie jego wizerunku na stronie internetowej, na blogu, FB, INSTAGRAM lub innych mediach związanych bezpośrednio z moją działalnością na rzecz promocji www.przystanekzycie.pl

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie, może zostać odwołana w każdym czasie. Oświadcza, że wykorzystanie jego wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

Oświadcza, że niniejszą zgodę udziela nieodpłatnie oraz dobrowolnie.

Jednocześnie oświadcza, iż nie wyraża zgody na wykorzystanie wizerunku poza zakres wskazany,w punkcie 1 powyżej. Ewentualne wykorzystanie wizerunku poza wskazany powyżej zakres wymaga uzyskania dodatkowej zgody. Brak uzyskania wymaganej zgody w przypadku wykorzystania wizerunku, skutkować będzie sankcjami wskazanymi w art. 24 Kodeksu cywilnego oraz w art. 49 i następnie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych.

Pliki Cookies.

1. Definicje:

– Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie;

– Użytkownik – osoba prywatna lub podmiot odwiedzająca Serwis za pomocą drogi elektronicznej;

– Urządzeniev- oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;

– Administrator – właściciel serwisu;

– Cookies – Wikipedia

– Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies:

– Cookies sesyjne – brak zastosowania;

– Cookies trwałe – brak zastosowania;

– Cookies Zewnętrzne wykorzystywane przez korporacje internetowe, na które Administrator nie ma wpływu. Poniżej lista stosowanych usług:

www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

SUBSKRYBCJA NEWSLETTERA wymaga podania adresu e-mail. Podanie adresu e-mail wiąże się jednocześnie z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o wydarzeniach, spotkaniach i ofertach oferowanych przez Renatę Szuszwedyk. Pozyskane w ten sposób adresy e-mail dodane są do bazy mailingowej serwisu. Adres e-mail jest niezbędny, aby mógł zostać przesłany użytkownikowi newsletter. Dane osobowe są przechowywane do momentu wycofania zgody lub przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń. W przypadku braku potwierdzenia Twoje dane przetwarzane będą przez 48 godzin. Zgodę można wycofać poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail biuro@przystanekzycie.pl. Pani/Pana dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.