Regulamin sesji

Regulamin sesji:
Renata Suszwedyk świadczy usługi w zakresie:
-Totalna Biologia/Recall Healing
-Coaching ICC (International Coaching Community)
-Pracy metodą kart EQdo (pracy z emocjami)
-Ustawień Systemowych oraz pracy na figurkach
Poufność i gotowość do sesji:

 1. Treść sesji jest poufna i nie będzie ona przekazywana dalej przez prowadzącego sesje jak i
  samego klienta.
 2. Osoba musi być pełnoletnia i świadoma swojej decyzji o pracy nad sobą, swoim tematem.
  Musi chcieć dobrowolnie być na sesji, nie jest przez nikogo namawiana. Wie, że bierze pełną
  odpowiedzialność za decyzję umówienia się na sesję.
  3.Klient umawiający się na sesję jest gotowy, dorosły i odpowiedzialny, aby stanąć do pracy
  nad sobą.
 3. Klient ma pełną świadomość z czym wiąże się udział w sesji i co jest jego konsekwencją,
  min. zmiany jakie będą się pojawiały w jego życiu, gdy będzie pracował nad swoim tematem,
  jest gotowy na te zmiany.
 4. Ma świadomość zmian w sobie, które przełożą się na jego funkcjonowanie w życiu
  codziennym.
 5. Prowadzący zakłada, że klient nie ma przed nim nic do ukrycia, ponadto sesje nie kolidują
  z inną pracą klienta.
  7.Sesje nie zwalniają z innych zobowiązań klienta, np. Zaleceń lekarzy czy podejmowania
  decyzji na własną rękę.
 6. Prowadzący jest jedynie obserwatorem, który towarzyszy klientowi w jego odkrywaniu
  zasobów i uwalnianiem potencjału.
 7. To klienta ma w sobie wszystkie odpowiedzi i rozwiązania, prowadzący jako obserwator za
  pomocą nabytej wiedzy w jak najlepszy sposób i bezpieczny dla klienta pomaga mu je
  uświadomić.
 8. Klient uczestnicząc w sesji, zgadza się na kompetencje prowadzącego i uznaje za
  wystarczające w prowadzeniu jego tematu.
 9. Prowadzący mając na względzie dobro klienta, ma prawo nie przeprowadzić sesji lub w
  trakcie sesji przerwać ją, jeśli klient pojawił się na niej w innym celu niż temat sesji, jeśli jest
  w stanie świadczącym o ograniczonej świadomości i woli.
 10. Klient podczas sesji i procesów w jej trakcie jest bezpieczny wiedząc, że nie wydarzy się
  nic więcej niż to, co już go spotkało realnie lub to co sobie wyobrażał dotychczas.
 11. Sesja ma na celu przybliżyć klienta do rozwiązania tematu sesji, dotarcia do momentu
  osiągniecia satysfakcji, gdzie odczucie satysfakcji zawsze jest oceną subiektywną i jawi się on
  jako dotarcie do momentu właściwego na ten moment w procesie zmiany.
 12. Ilość sesji zależy od gotowości samego zainteresowanego, od jego zasobów i zdolności
  psychicznej do zmiany. Zmiana jest procesem zawsze indywidualnym, gdzie niczego nie
  można przyśpieszyć i niczego żądać. Pojawia się w sesji to co chce się uwolnić na ten
  moment i jest to właściwe.
 13. Efekty pracy rozłożone są w czasie, od natychmiastowych do czasu potrzebującego na
  adaptacje zmian.
 14. Zapisując się na sesje i wybierając mnie jako swojego prowadzącego, jest to moment, w
  którym otwiera się pole informacyjne, które zaczyna pracować już w temacie klienta,
  otwiera się proces.
 15. Transformacja ma prawo wywołać szereg efektów w ciele: drgawki, zawroty głowy,
  nudności, wysypkę, gorączkę, bóle mięśniowe, to oznacza, że następuje ZMIANA w całym
  systemie, po sesji odpocznij, gdyż świadomość pozostaje w stanie lekkiego “rozciągnięcia”
  po przejściu na wzrok kwantowy, czyli do wnętrza siebie i chodzenia po czasoprzestrzeni.
 16. Bądź otwarty i nie oczekuj.
  Zasady bezpieczeństwa w sieci cyfrowej w ramach konsultacji on-line
  1. Łączymy się na sesję on-line poprzez sprzęty: komputer, telefon, laptop lub inne media,
  mające aktualne zabezpieczenia i system operacyjny, oraz zabezpieczone hasłami
  zabezpieczającymi przed osobami trzecimi. Użytkując i korzystając z profili internetowych na
  potrzeby sesji: skype, messenger, WhatsApp, konto google czy konto pocztowe również
  zabezpiecza dostęp przy pomocy haseł. W pomieszczeniu nie przebywają osoby trzecie, nieumówione wcześniej na sesję lub z innych pobudek niż konsultacja osobista.
  2. Sesja nie jest nagrywana obrazem i fonią, jeśli zaszłaby taka potrzeba, będzie to
  regulowane oddzielnymi umowami.
  3. Klient jest świadomy, że usunięcie danych z np. komputera i innych nośników nigdy nie
  jest na 100%, dotyczy to korespondencji e-mail, zapisów chat, itp. Dlatego ma na uwadze w
  przypadku sprzedaży sprzętu dodatkowego formatowania dysku, umieszczenia w
  bezpiecznym miejscu lub zniszczy w sposób trwały nośnik informacji. Konsultant nie bierze odpowiedzialności za stabilność oraz bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych i platform cyfrowych wykorzystywanych do przekazywania danych, zapewniana jest ona przez dostawcę tych usług. Klient zgadza się na regulamin i politykę bezpieczeństwa tych dostawców, korzystając automatycznie z ich usług, aby zrealizować produkt jakim jest Sesja.
  Rezerwacja Sesji i płatności.
  1. Sesje można zarezerwować przez formularz na stronie https://przystanekzycie.pl/kontakt/
  Wysyłając e-mail, na: biuro@przystanekzycie.pl lub dzwoniąc pod numer: 501 787 771
  2. Klient ponosi na własny koszt połączenia on-line lub transportu w przypadku konsultacji
  stacjonarnej.
  3. Sesja on-line odbędzie się wtedy, gdy klient opłaci ją z góry przed sesją, przelew na konto
  lub blik na telefon: 501 787 771, lub inną formą zapłaty ustaloną wcześniej:
  https://przystanekzycie.pl/kontakt/ i prześle potwierdzenie na e-mail:
  biuro@przystanekzycie.pl lub za pomocą innej platformy, np. sms, czy chat.
  4. Zaksięgowana kwota będzie podstawą do odbycia sesji w danym i umówionym terminie. W
  momencie sesji stacjonarnej, klient może opłacić na miejscu przed rozpoczęciem sesji.
  5. Klient w przelewie podaje swoje dane i w tytule wpisuje: sesja
  6. Sesja to określony czas. Maksymalny czas jednej sesji to 1,5h, czas umowny. Może zdarzyć
  się tak, że praca będzie na tyle rozwojowa, że proces przebiegnie szybciej niż zakładany czas,
  wtedy prowadzący może zakończyć sesje, dla dobra klienta i jego procesu, gdyż dalsze
  prowadzenie będzie bezcelowe i może przykryć efekty pracy. Jeśli prowadzący uzna ( i tylko
  wtedy) i pojawi się przestrzeń na nowy temat w tej samej sesji, a klient wyrazi na to zgodę
  może zrealizować kolejny temat. Upieranie się, aby wykorzystać czas do końca jest brakiem
  zrozumienia klienta czym jest praca wg poszczególnych metod, prowadzący nie bierze
  odpowiedzialności za taką postawę klienta i nie zwraca różnicy za opłaconą sesję.
  7. Odbycie się sesji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Sesji oraz Polityki
  Prywatności.
  Zmiany w rezerwacji sesji
  1. Terminem sesji jest wskazany dzień i godzina, łączymy się w tym czasie on-line lub
  spotykamy stacjonarnie.
  2. Jeśli pojawią się zakłócenia w transmisji, z przyczyn technicznych, które utrudnią
  przeprowadzenie sesji połączymy się z innych platform do tego dostępnych. Brak połączenia
  czy utrudnienia jest także informacją dla klienta i wchodzi w skład sesji oraz przekłada się na
  temat pracy klienta. Jest składowym procesu, który przebiega już na tym etapie.
  3. Klient może odwołać sesję lub zmienić jej datę na 48h przed rozpoczęciem sesji, ustalając
  na nowo warunki terminu spotkania. Odwołanie w krótszym czasie lub brak pojawienia się
  na sesji jest jednoznaczne z pokryciem kosztów sesji. Zastrzegam sobie z przyczyn niezależnych ode mnie, przełożenie sesji na inny termin, zachowując wszystkie dotychczasowe ustalenia oraz poinformowania o tej sytuacji. Sesja jest spotkaniem jednorazowym, chyba, że klient zdecyduje się na cykl sesji, wtedy zostaną ustalone oddzielne zasady co do współpracy.
  Postanowienia końcowe
  1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji, tj. 11.04.2022 2. Regulamin może ulec zmianie a na stronie widnieje jako obowiązujący.
  3. W kwestiach spornych regulacją jest prawo polskie, zakładając polubowne rozstrzygnięcie
  sprawy.